Behandling av personuppgifter

Vi behandlar alltid den information som våra medlemmar anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt.

Personuppgiftsansvarig:
Svenska Flygutbildarföreningen
Org.nr 802434-9360
Box 3014
169 03 SOLNA
Telefon 08-55107670

Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en medlemsrelation inleds och ett avtal ingås, eller i övrigt i samband med en medlemsrelation. Uppgifterna behandlas av Svenska Flygutbildarföreningen för ingående, administration och fullgörelse av ingångna avtal, samt för att Svenska Flygutbildarföreningen ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag eller myndighetsbeslut.

Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för Svenska Flygutbildarföreningen marknads- och kundanalyser, affärsutveckling. Svenska Flygutbildarföreningen kan också, om direktreklamspärr inte har begärts, komma att använda uppgifterna för marknadsföringsändamål.

För att hålla personuppgifterna aktuella kan Svenska Flygutbildarföreningen komma att komplettera dem genom att hämta in uppgifter från privata och offentliga register, t.ex. uppdatering av adressuppgifter med hjälp av statens person- och adressregister, SPAR.

I vissa fall är Svenska Flygutbildarföreningen också skyldig enligt lag att lämna ut uppgifter, t.ex. till Polismyndighet, Skatteverket, Transportstyrelsen.

Om du önskar information om vilka personuppgifter om dig som Svenska Flygutbildarföreningen behandlar, kan du lämna eller skicka en skriftlig - av dig undertecknad - begäran härom till Svenska Flygutbildarföreningen, Box 3014, 169 03 Solna. Till samma adress kan du anmäla om du inte vill ha direktreklam från Svenska Flygutbildarföreningen eller begära rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift.